نمایش 1–12 از 16 نتیجه

ظرف آلومینیوم هواپیمایی 104 پارس

ظرف آلومینیومی هواپیمایی کد 104 با برند پارس در رستوران ها،کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهای برابر یک پرس برنج و انواع خوراک ها و...در بسته بندی های 1000 تایی عرضه می گردد.

ظرف آلومینیوم هواپیمایی103 پارس

ظرف آلومینیومی هواپیمایی کد 103 با برند پارس در رستوران ها،کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهای برابرکمتر از یک پرس برنج و انواع خوراک ها و...در بسته بندی های 1000 تایی عرضه می گردد.

ظرف آلومینیوم چیپس و پنیر 102 پارس

ظرف آلومینیومی چیپس و پنیر برند پارس در رستوران ها،کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهای مانند سیب زمینی سرخ شده و هات چیپس و...در بسته بندی های 1000 تایی عرضه می گردد.

ظرف آلومینیوم خورشتی پارس کد 100

ظرف آلومینیومی خورشتی برند پارس در رستوران ها،کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال انواع خورشت ها و...در بسته بندی های 1000 تایی عرضه می گردد.

بشقاب گرد آلومینیوم پارس

بشقاب گرد آلومینیومی با برند پارس در رستوران ها،کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهای برابر یک پرس برنج و انواع خوراک ها و...در بسته بندی های 500 تایی عرضه می گردد.

ظرف آلومینیوم کبابی دوخانه 119(203) پارس

ظرف آلومینیوم کبابی دوخانه کد 119 با برند پارس در رستوران ها،کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهای برابر یک پرس برنج و انواع خوراک ها و...در بسته بندی های 500 تایی عرضه می گردد.

ظرف آلومینیوم کبابی کوچک 230(113) پارس

ظرف آلومینیوم کبابی کوچک کد با برند 230 پارس در رستوران، کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال انواع کباب ها و خوراک و...در بسته بندی های 500 تایی عرضه می گردد.

ظرف آلومینیوم کبابی متوسط 240(111) پارس

ظرف آلومینیومی کبابی کد240 با برند پارس در رستوران، کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال انواع کباب ها و خوراک و...در بسته بندی های 500 تایی عرضه میگردد.

ظرف آلومینیوم کبابی بزرگ 118(110) پارس

ظرف آلومینیومی کبابی بزرگ با کد 118 برند پارس در رستوران، کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال انواع کباب ها و خوراک های گرم و...در بسته بندی های 500 تایی عرضه می گردد.

ظرف آلومینیوم نیم پرسی 112 پارس

ظرف آلومینیوم نیم پرسی برند پارس در رستوران،کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهای نظیر برنج و خوراک ها و...در بسته بندی های 1000 تایی عرضه می گردد.

ظرف آلومنیوم سه پرسی 109(116) پارس

ظرف آلومینیوم سه پرسی کد 109 برند پارس به رستوران ها، کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال غذاهای نظیر برنج،مرغ و خوراک ها و...در بسته بندی های 1000تایی عرضه می گردد.

ظرف آلومینیوم تک پرس 105.1 پارس

ظرف آلومینیومی تکپرسی کد 107/1 با برند پارس در رستوران،کترینگ و تهیه غذاها جهت بسته بندی و ارسال مواد غذایی هایی نظیر برنج، مرغ و خوراک هاو... در بسته بندی های 1000 تایی عرضه می گردد.